Meny

Stadgar

Stadgar för Säljarnas Arbetslöshetskassa

Stadgar gällande från 2017-06-09

§ 1 KASSANS ÄNDAMÅL OCH FIRMA

Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet.

Kassans firma är Säljarnas Arbetslöshetskassa.


§ 2 VERKSAMHETSOMRÅDE

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda och företagare som arbetar eller som senast har arbetat med försäljning och/eller marknadsföring.


§ 3 STYRELSENS SÄTE

Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.


§ 4 UTBETALNING AV ERSÄTTNING

Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassans styrelse bestämmer. Vid utbetalning får avdrag göras för obetalda medlemsavgifter.


§ 5 AVGIFTER

Fast avgift erläggs för varje kalendermånad.

Kassans styrelse bestämmer hur avgiften ska betalas.


§ 6 UTTRÄDE

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till kassan vid utgången av den andra månaden efter den månad avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden. 
 
Om särskilda skäl föreligger, kan kassans styrelse besluta att den som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid, ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7 STYRELSE OCH REVISORER

Kassans styrelse består av 5 ledamöter, för dessa ska finnas 5 personliga suppleanter.

En av ledamöterna jämte suppleant för denne utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 
 
Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av 2 år. Mandatperioden löper från den stämma då valet förrättas till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
Till styrelseledamot får föreningsstämman välja endast den som är medlem i kassan.
 
Kassan ska ha 2 revisorer, för vilka det ska finnas 2 personliga suppleanter. En av revisorerna ska vara auktoriserad och även dennes suppleant. Revisorerna väljs på ordinarie föreningsstämma för en mandatperiod på två år. Mandatperioden löper från den stämma då valet förrättas till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
Nominering till styrelseledamot sker av valberedning och senast sista april det år föreningsstämma hålls.


§ 8 FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli vart annat år på den tid och plats som styrelsen bestämmer.

Efter framställning av kassan kan IAF medge att ordinarie föreningsstämma visst år hålls vid senare tidpunkt.  
 
Vid ordinarie stämma ska beslut om 
1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

3. fastställande av budget för kommande verksamhetsperiod,

4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska försättas enligt  § 7,

5. val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val ska förrättas samt,

6. övriga frågor, som framlägges av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem.

I beslut i ärende, som anges under 1 och 2 i föregående stycke, får inte deltaga ombud, som under den tid beslutet avser fungerat såsom styrelseledamot eller revisor.

Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till styrelsen före utgången av april månad det år föreningsstämma ska hållas. Sådant förslag ska inlämnas skriftligt.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så påfordrat. Sådan stämma ska utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen påfordras av minst en fjärdedel av ombuden.


§ 9 OMBUDSVAL

Rätten för kassans medlemmar att besluta om kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud, som ska uppgå till ett antal av 8.

Valen till ombud gäller för en tid av 2 kalenderår.

Valen till ombud ska ske enligt nedan angivna valkretsindelning och valordning.

Kallelser till ombudsval sker på det sätt som styrelsen bestämmer. 
 
I Valkretsindelning

1. Norra valkretsen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Gävleborg).
2. Östra valkretsen (Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland och Östergötland).
3. Västra valkretsen (Dalarna, Värmland, Örebro, Västra Götaland och Halland).
4. Södra valkretsen (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekingen och Skåne). 
 
II Valordning

Stämman väljer en valberedning på två personer som är medlemmar i Säljarnas Arbetslöshetskassa.

Valberedning tillsammans med respektive valkrets arbetar fram förslag till en ordinarie och en suppleant till styrelsen samt två ombud till stämman.

Möjlighet för medlem att nominera görs skriftligt till a-kassan. Förslagen på alla nominerade presenteras sedan på kassans hemsida.


§ 10 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen till varje ombud.

I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelanden bringas till medlemmars kännedom på sätt som styrelsen beslutar.

I kallelsen till stämman ska valberedningens förslag på ordinarie ledamöter och suppleanter anges.


§ 11 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och tid som anges i § 8.

Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det.

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade.