Meny

Stadgar

Stadgar för Säljarnas Arbetslöshetskassa

Stadgar gällande 2011-03-22

 

§ 1       Kassans ändamål och firma

Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet.

Kassans firma är Säljarnas Arbetslöshetskassa.

 

§ 2       Verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde omfattar anställda och företagare i Sverige som utför säljverksamhet av varor och tjänster.

 

§ 3       Kassans säte

Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.

 

§ 4       Anmälan om arbetslöshet, ansökan om ersättning och utbetalning av ersättning

Medlem skall anmäla sin arbetslöshet på särskild blankett till kassan. Sådan anmälan gäller 12 månader.

Medlem skall lämna in ny anmälan om förhållanden som angivits i den senaste anmälan ändrats eller då kassan begär det.

Ansökan om ersättning görs på kassakort.

Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer.

 

§ 5       Avgifter

Fast avgift erläggs för varje kalendermånad.

Kassans styrelse bestämmer hur avgiften skall betalas.

 

§ 6       Utträde

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till kassan vid utgången av den andra månaden efter den månad avgifter eller belopp avser, skall ha anses ha utträtt ur kassan efter den tiden.

Om särskilda skäl föreligger, kan kassans styrelse besluta att den som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid, ändå får behålla sitt medlemskap.

 

§ 7       Styrelse

Kassans styrelse består av 5 ledamöter, för dessa skall finnas 5 personliga suppleanter.

En av ledamöterna jämte suppleant för denne utses av IAF.

Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av 2 år, räknat från den stämma där valet äger rum till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval skall förrättas.

Styrelseledamot skall vara bosatt i Sverige, såvida inte IAF i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, har förvaltare enligt 11 kap. § 7 föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden skall suppleant inkallas och fungera som ledamot under återstående del av mandattiden.

Kassan skall ha 2 revisorer, för vilka det skall finnas 2 personliga suppleanter. Dessa utses på ordinarie föreningsstämma för en tid av 2 år, räknat från den stämma där valet äger rum till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval skall förrättas.

Nominering till styrelseledamot sker av valnämnden och senast utgången av april månad det året sådant val ska förrättas.

 

§ 8       Föreningsstämma

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före den 1 juli vartannat år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Efter framställning av kassan kan IAF medge att ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid senare tidpunkt.

Vid ordinarie stämma skall beslut fattas om 

  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  3. fastställande av budget för kommande verksamhetsperiod
  4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val skall förrättas i enlighet med § 7
  5. val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val skall förrättas samt
  6. övriga frågor, som framlägges av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem.

I beslut i ärende, som anges under 1 och 2 i föregående stycke, får inte deltaga ombud, som under den tid beslutet avser fungerat såsom styrelseledamot eller revisor.

Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma skall ha inkommit till styrelsen före utgången av april månad det år föreningsstämma skall hållas. Sådant förslag skall inlämnas skriftligt.

Extra föreningsstämma hålles, när styrelsen finner lämpligt eller när revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så påfordrat. Sådan stämma skall utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen påfordrats av minst ¼ av ombuden.

 

§ 9       Ombudsval

Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud, som skall uppgå till ett antal av 8.

Valen till ombud gäller för en tid av två kalenderår.

Val av ombud skall ske på ett sätt som framgår av bilaga till dessa stadgar.

Angående kallelser till valen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 10 om meddelanden från kassan.

 

§ 10     Kallelse till föreningsstämma m m

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom annons i den eller de tidningar som kassan på föreningsstämma beslutar. I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar skall behandlas på stämman, skall det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelande bringas till medlemmars kännedom genom annons på sätt som ovan angivits.

 

§ 11     Stadgeändringar

Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget skall, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i § 8.

Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det.

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst ¾ av samtliga röstberättigade.

 

Bilaga till § 9 

I           Valkretsindelning

1.  Norra valkretsen

(Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Gävleborg) 

2. Östra valkretsen

(Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland och Östergötland)

3. Västra valkretsen

(Dalarna, Värmland, Örebro, Västra Götaland och Halland)

4.  Södra valkretsen

(Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne)

 

II          Valordning

Stämman väljer en valnämnd på två personer som är medlemmar i Säljarnas Arbetslöshetskassa.

Valnämnden arbetar fram tillsammans med respektive valkrets förslag till en ordinarie och en suppleant till styrelsen samt två ombud till stämman.

Möjlighet att föreslå egen nominering ges via medlemsportalen, post eller valkretsmöte (enligt § 10 kassans stadgar) där varje medlem äger rätt att föreslå personer som uppfyller medlemskravet. Förslagen på alla nominerade presenteras sedan på kassans hemsida.