Meny

Lagstiftning

Riksdagen beslutar om innehållet i de lagar som reglerar arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas verksamhet; lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lag (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Regeringen utfärdar förordningar och sätter gränserna för dagpenningen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som är tillsynsmyndighet för arbetslöshetskassorna utfärdar föreskrifter.

Här kan du läsa mer om de lagar vi förhåller oss till:

Personuppgiftslagen (PuL)

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Bidragsbrottslagen (2007:612)

Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

Förvaltningslag (1986:223)

Bokföringslag (1999:1078)

Årsredovisningslag (1995:1554)